Privacyverklaring

Gezond Kompas, gevestigd in Nederland, levert diensten aan bezoekers van de website www.gezondkompas.nl. De diensten van Gezond Kompas bestaan uit het geven van voorlichting over gezondheid en het aanbieden van cursussen en medische consulten waarmee jij jouw gezondheid kunt verbeteren. Ik, Iris Otto, verwerk persoonsgegevens in het kader van deze diensten.

Ik respecteer jouw privacy en acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Gezond Kompas streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeer ik je over de wijze waarop ik met jouw gegevens omga.

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van de website en gerelateerde diensten kun je persoonsgegevens met mij delen. Gezond Kompas verwerkt persoonsgegevens die jij zelf aan mij verstrekt bij het gebruik maken van mijn diensten. Ik gebruik de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, dan kunnen de volgende gegevens verzameld worden:

‚úď Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
‚úď Contactinformatie: e-mailadres
‚úď Betaalinformatie: bankrekeningnummer
‚úď Gegevens over jouw¬†gebruik van deze website
‚úď Overige informatie die je vrijwillig besluit te delen met¬†mij

Gezond Kompas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

‚úď Informatie over je¬†gezondheid die je vrijwillig besluit te delen met¬†mij

 

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt aangegeven met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Gezond Kompas verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

‚úď Communicatie tussen Gezond Kompas en websitebezoekers
‚úď Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail
‚úď Aanmelden en verifi√ęren van gebruikers van de diensten
‚úď Afhandeling van je¬†betaling
‚úď Aflevering van diensten
‚úď Spampreventie
‚úď Analyse van statistieken en optimalisatie van diensten
‚úď Wettelijke verplichting, zoals belastingaangifte

Gezond Kompas verzamelt je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je ten allen tijde kunt intrekken. 

 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. Gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte moeten volgens de wet 7 jaar worden bewaard. Voor medische gegevens geldt volgens de WGBO een bewaartermijn van 20 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.  

  

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw informatie niet met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met mij hebt afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Ik verkoop je gegevens nooit aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Om je beveiligde betalingen aan te kunnen bieden, werkt Gezond Kompas met Linktopay B.V. en Mollie B.V. De persoonsgegevens die in dit kader worden gedeeld zijn je naam, e-mailadres, betaalhistorie en de gegevens van je bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke. Je persoonsgegevens worden door Linktopay en Mollie in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Daarnaast geldt het medisch beroepsgeheim. Informatie over je gezondheid wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Voor verstrekking van je algemene en bijzondere persoonsgegevens is jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een zorgverlener doorbroken worden, maar ook waneer gevreesd moet worden voor en ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, laboratoria of apotheken. Dit gebeurt op een veilige en betrouwbare manier.

 

Cookies

De website van Gezond Kompas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij je eerste bezoek aan de website van Gezond Kompas ben je ge√Įnformeerd over deze cookies en is je toestemming¬†gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je voorkeuren ten allen tijde aanpassen via de cookie-instellingen op deze website. Meer informatie vind je in het¬†cookiebeleid.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de informatie die ik verwerk. Daarnaast heb je het recht om je eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verdere verwerking van je persoonsgegevens door Gezond Kompas. Mogelijk kun je dan geen gebruik meer maken van mijn diensten. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je¬†verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je¬†persoonsgegevens, intrekking van de eerder gegeven toestemming of bezwaar op verwerking van je¬†persoonsgegevens per mail sturen naar [email protected]. Afhankelijk van het verzoek moet¬†ik mogelijk je¬†identiteit verifi√ęren voordat ik aan je¬†verzoek kan¬†voldoen. Daarvoor vraag¬†ik je¬†een kopie van je¬†identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart ter bescherming van je¬†privacy. Ik¬†reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je¬†verzoek, in overeenstemming met de AVG.¬†Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun¬†je je klacht voorleggen aan de nationale¬†toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik¬†vraag¬†je echter eerst met mij¬†in gesprek te gaan om tot een geschikte oplossing te komen.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik heb hiervoor de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

‚úď Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor authenticatie
‚úď Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
‚úď TLS/SSL: jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding, te zien aan 'https' en het hangslotje in de adresbalk
‚úď DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden voor het veilig versturen van e-mail die ik¬†gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn¬†naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

Voor het opslaan en verwerken van medische gegevens zijn speciale extra veiligheidsmaatregelen genomen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze staan beschreven in de Algemene Voorwaarden van praktijk Gezond Kompas.

 

Opmerkingen?

Jouw privacy is belangrijk. Mis je informatie in deze privacyverklaring of heb je een tip om privacy nog beter te waarborgen, dan stel ik het op prijs als je een mail stuurt naar [email protected].¬†

Als je het idee hebt¬†dat je¬†gegevens toch niet goed genoeg beveiligd zijn bij Gezond Kompas of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op via [email protected].¬†